Handreiking Cloud Computing, één van de instrumenten Informatieveiligheid.

De afgelopen twee jaar is in samenwerking met de koepelorganisaties, betrokken bestuurders, wetenschappers, private organisaties en de Taskforce BID actief gewerkt aan een veelheid aan initiatieven op informatieveiligheidsvlak.

Eén van de interbestuurlijke instrumenten die is ontwikkeld op initiatief van de Taskforce BID is de handreiking Cloud Computing. Een handreiking bedoeld voor bestuurders en topmanagers uit medeoverheden die de kansen en mogelijkheden die Cloud Computing biedt, willen verkennen en beter willen toepassen. Om te komen tot een handreiking Cloud Computing heeft de Taskforce BID een projectgroep met praktijkexperts uit de diverse overheidslagen bijeengebracht. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het College en Forum Standaardisatie, KING en de Taskforce BID vormden onderdeel van de projectgroep. De projectgroep heeft in nauwe samenwerking met de leden van de klankbordgroep de Handreiking Cloud Computing ontwikkeld. Een drietal bestuurders van diverse overheidslagen, te weten Erik Jungerius, directeur bedrijfsvoering provincie Overijssel, Maarten Schurink, gemeentesecretaris gemeente Utrecht en Paul Spaan, directeur Bedrijfsvoering waterschap Vallei en Veluwe, hebben dit initiatief van harte ondersteund als sponsoren. Volgens hen vraagt het op orde brengen van informatieveiligheid om een blijvende inspanning. “Net zolang tot we kunnen zeggen dat het onderwerp business as usual is geworden. Als dat natuurlijk al zou kunnen, want er is geen wereld die zich zo snel ontwikkeld als het digitale landschap. Ontwikkelingen als Big Data, Cloud Computing, Smart Cities et cetera, vragen op continue basis om handelingsperspectieven. Perspectieven die ons als overheid helpen niet alleen slim, maar ook alert te zijn.. en te blijven. Cloud Computing is een mooi voorbeeld van een onderwerp, waarbij in het licht van informatieveiligheid de behoeft is gegroeid om een gezamenlijk handelingsperspectief te ontwikkelen.”

Wat biedt de handreiking?

Cloud Computing is een complex onderwerp, met een diversiteit aan facetten die, afhankelijk van de toepassing, positief maar ook negatief kunnen uitwerken. Bovendien kent deze technologie een aantal risico’s waar over de jaren heen nog geen of beperkte maatregelen voor zijn bedacht. De risico’s liggen onder meer op het terrein van informatieveiligheid en privacy. Want welke garanties kunnen er op dat vlak bijvoorbeeld worden afgegeven als er niet bekend is waar de data staat in de Cloud van de leverancier en wie, naast de eigenaar van de dataset, nog meer onbevoegd bij de data kunnen?

De handreiking Cloud Computing is een toepasbare ‘wegwijzer’ voor bestuurders en topmanagers, rondom de toepassing van Cloud Computing. De handreiking biedt relevante beleidskaders, normenkaders en huidige richtlijnen waar u als overheid mee te maken heeft. Het is een praktische handreiking waarin het begrip Cloud Computing staat beschreven met een overzicht van de voor-en nadelen. Bovendien bevat de publicatie enkele stuurvragen die alle bestuurders en topmanagers houvast bieden bij gedachtevorming over de toepassing van Cloud Computing.

Benieuwd naar de handreiking Cloud Computing?

De handreiking Cloud Computing is een onderdeel van de Cassette Informatieveiligheid. Naast deze handreiking bevat de Cassette Informatieveiligheid: een handreiking Goed Opdrachtgeverschap, een verkenning Informatieveiligheid Buitenland en een Inspiratiebundel met essays over informatieveiligheid, geschreven door deskundigen. Benieuwd naar de instrumenten? Download deze op de website van de Taskforce BID bij Instrumenten Informatieveiligheid.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze instrumenten of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Taskforce BID via info@taskforcebid.nl.