Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid; een ‘must’ voor opdrachtgever én opdrachtnemer

De afgelopen twee jaar is in samenwerking met de koepelorganisaties, betrokken bestuurders, wetenschappers, private organisaties en de Taskforce BID actief gewerkt aan een veelheid aan initiatieven op informatieveiligheidsvlak.

Eén van de interbestuurlijke instrumenten die is ontwikkeld op initiatief van de Taskforce BID is de handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid. De handreiking is bedoeld voor bestuurders en topmanagers van overheden om hen op informatieveiligheidsvlak concrete handvatten te bieden vanuit de positie van opdrachtgever. De Taskforce BID heeft opdracht gegeven aan Nederland ICT om een handreiking ‘Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid’ te ontwikkelen. In samenwerking met de leden van de klankbordgroep en de Taskforce BID is deze handreiking ‘Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid’ tot stand gekomen. Een publicatie die concrete handvatten biedt aan bestuurders en topmanagers bij het integreren van informatieveiligheid in projecten en aanbestedingen. De handreiking beperkt zich niet tot de uitvraag, maar geeft ook houvast tijdens de uitvoering van ICT-projecten en aanbestedingen. Een handreiking met als sponsoren Erik Jungerius, directeur bedrijfsvoering provincie Overijssel, Alexander Meijer, gemeentesecretaris gemeente De Ronde Venen, en Rob Nijman, directeur Public IBM, namens Nederland ICT. Volgens hen is één ding zeker, “Informatieveiligheid is een cruciaal onderdeel van goed opdrachtgeverschap. Bestuurders en topmanagers binnen de overheid hebben de verantwoordelijkheid om binnen de eigen organisatie stappen te zetten zodat informatieveiligheid als onderdeel van goed opdrachtgeverschap invulling blijft krijgen. Door een actieve dialoog met de ICT-sector kunnen we blijvend samen aan dit onderwerp werken. Deze handreiking biedt hiervoor een concreet uitgangspunt.”

Wat biedt de handreiking?

De handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid is voortgekomen uit de behoefte van bestuurders om meer inzicht te krijgen in het onderwerp Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid. Zowel overheden als ICT-bedrijfsleven ondervinden met regelmaat dat informatieveiligheid bij projecten en aanbestedingen met een ICT-component, abstract of niet als integraal onderdeel van het project worden uitgevraagd. Hierdoor wordt informatieveiligheid pas laat, vaak te laat als besluitstuk, in een project onderwerp van gesprek. Met alle gevolgen van dien.

De handreiking biedt laagdrempelige hulp voor bestuurders en managers bij het invulling geven aan goed opdrachtgeverschap, waar het gaat om informatieveiligheid binnen ICT-producten, -projecten, -diensten én –outsourcing. Ondanks de diversiteit in soorten opdrachten, is getracht deze handreiking breed toepasbaar te laten zijn.

Benieuwd naar de handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid?

De handreiking is een onderdeel van de Cassette Informatieveiligheid. Naast deze handreiking bevat de Cassette Informatieveiligheid: een handreiking Cloud Computing, een verkenning Informatieveiligheid Buitenland en een Inspiratiebundel met essays over informatieveiligheid, geschreven door deskundigen. Benieuwd naar de instrumenten? Download deze op de website van de Taskforce BID bij Instrumenten Informatieveiligheid.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze instrumenten of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Taskforce BID via info@taskforcebid.nl.