Handreiking Informatieveiligheid Sociaal Domein gereed

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken heeft de gemeente nu ook al, een deel neemt zij over van de Rijksoverheid. Deze (drie) decentralisaties bieden gemeenten een kans om de zorg voor kwetsbare inwoners, vanuit één visie en in samenhang uit te voeren. Dan ontstaan er mogelijkheden om gezinnen beter te ondersteunen dan nu het geval is. Met een integrale aanpak kan maatwerk worden geleverd en dienstverlening van de gemeente worden gestroomlijnd. Integrale aanpak betekent ook informatie delen en processen optimaliseren, niet alleen tussen de interne afdelingen maar ook tussen diverse ketenpartners.

Beveiliging van informatie

Als professionele organisatie hoort hierbij uiteraard dat gemeenten ook de beveiliging van informatie adequaat organiseren. Informatie moet immers beschikbaar en betrouwbaar zijn en mag alleen door bevoegden zijn in te zien. Bij de uitwisseling moeten gemeenten voldoende rekening houden met beveiligings- en privacyaspecten en de huidige wet- en regelgeving. Om gemeenten hierin te ondersteunen is er vanuit de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD) een document opgesteld ‘Handreiking Informatieveiligheid Sociaal Domein’.

Handreiking

Deze handreiking biedt gemeenten handvatten naar relevante documenten welke gebruikt kunnen worden om informatiebeveiliging vanaf het begin mee te nemen en er wordt een koppeling gelegd met de aandachtspunten vanuit de decentralisaties. Het doel is om de veilige gegevensverwerking en –uitwisseling, ook binnen de drie gedecentraliseerde domeinen, te waarborgen. En om mogelijke additionele informatiebeveiligingsrisico’s, die door de decentralisatie kunnen ontstaan voor gemeenten en partners, te verminderen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bezoek dan de website van VISD.