Inspiratiebundel Informatieveiligheid; inspiratie, innovatie en een blijvende dialoog op informatieveiligheidsvlak

De afgelopen twee jaar is in samenwerking met de koepelorganisaties, betrokken bestuurders, wetenschappers, private organisaties en de Taskforce BID actief gewerkt aan een veelheid aan initiatieven op informatieveiligheidsvlak.

Eén van de interbestuurlijke instrumenten die is ontwikkeld op initiatief van de Taskforce BID is de Insipiratiebundel Informatieveiligheid. Een bundel voor bestuurders en topmanagers met inspirerende essays over informatieveiligheid. In samenwerking met diverse deskundigen heeft de Taskforce BID de afgelopen maanden gewerkt aan een verdieping van complexe sturingsvraagstukken op het gebied van informatieveiligheid. De uitwerkingen van deze vraagstukken zijn in de vorm van een inspiratiebundel ‘Informatieveiligheid’ gepubliceerd. De inspiratiebundel heeft als doel zowel inspiratie als concrete input te bieden voor de voortgaande dialoog over sturing op informatieveiligheid tussen bestuurders en topmanagers. Enkele deskundigen hebben hiervoor een bijdrage aangeleverd. De bijdragen van deze auteurs zijn in de bundel geordend langs drie lijnen: Agenderen (deel 1), Samenwerken (deel 2) en Organisatieleren (deel 3). De Taskforce BID heeft een redactieraad met bestuurders en topmanagers samengesteld. De leden van de redactieraad zijn: Guus Bronkhorst, MT-lid directie Burgerschap & Informatiebeleid Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkgrijksrelaties, Marian Grobbink, lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland, Jan Fraanje, gemeentesecretaris Boxtel, Philippe Raets, gemeentesecretaris Rotterdam, Anneke van Zanen-Nieberg, algemeen directeur Auditdienst Rijk, Albert Vermuë, directeur Unie van Waterschappen en Ank Bijleveld-Schouten, commissaris van de Koning Provincie Overijssel. Zij hebben vanuit de bestuurlijke praktijk op de essays gereflecteerd.

Dialoog over sturing op informatieveiligheid

Uit de bundel blijkt hoe belangrijk het is dat we ook de dialoog aangaan. Met elkaar en met de samenleving, met name over belangrijke ontwikkelingen die ‘De Agenda’ van Informatieveiligheid zullen bepalen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het thema ‘Smart City’, of met Big Data? De dienstverlening van overheden zal zich ingrijpend ontwikkelen. Hoe houden we deze belangrijke ontwikkelingen ‘informatieveilig’? Hoe gaan we om met belangrijke partijen als leveranciers, maar ook hoe gaan we hierover het gesprek aan met de burgers, die als eerste belang hebben bij een informatieveilige dienstverlening? Samenwerking, zo blijkt uit de bundel, is voor die informatieveilige ontwikkeling en voor die dialoog wezenlijk, want de ingrijpende digitalisering raakt alle overheidslagen.

Benieuwd naar de Inspiratiebundel Informatieveiligheid?

De Inspiratiebundel Informatieveiligheid is een onderdeel van de Cassette Informatieveiligheid. Naast deze handreiking bevat de Cassette Informatieveiligheid: een handreiking Cloud Computing, een handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid en een verkenning Informatieveiligheid Buitenland. Benieuwd naar de instrumenten? Download deze op de website van de Taskforce BID bij Instrumenten Informatieveiligheid.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze instrumenten of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Taskforce BID via info@taskforcebid.nl.