Nieuwe handreikingen VNG en KING over de FG bij gemeenten

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Het veld rond privacy voor gemeenten wordt steeds complexer. De VNG en KING hebben de afgelopen periode verschillende producten ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het borgen van privacy in de eigen gemeente en in afspraken met (keten) partners.
In februari 2017 zijn twee nieuwe handreikingen gepubliceerd over de rol, taken en positie van de Functionaris Gegevensbescherming.

Handreikingen FG

Gemeenten hebben de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen als interne privacytoezichthouder. Wat zijn de rol en taken van deze functionaris? Hoe verhoudt deze functie zicht tot de rest van de organisatie? Hoe en met wie werkt de FG samen? Gemeenten vinden het antwoord op deze vragen in de twee nieuwe handreikingen: De rol en taken van de FG en de Positionering van de FG.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze handreikingen kunt u contact opnemen met KING via privacy@kinggemeenten.nl. Bekijk de pagina op website van KING over privacy.

FAQ
Wanneer is een verwerkersovereenkomst nodig?

Gemeenten hebben steeds vaker (een deel van) hun persoonsgegevens buiten de deur staan bij een derde partij of maken gebruik van derden die in opdracht van deze gemeenten persoonsgegevens verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen twee partijen is nodig indien een verantwoordelijke partij (gemeente) persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker. Elke keer dat een verantwoordelijke partij het verwerken van persoonsgegevens ‘uitbesteedt’ is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk. Voor meer informatie zie de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.

Wanneer ben ik een verwerkersverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (een bedrijf, een stichting, een overheidsorgaan etc.) die alleen of samen met anderen het doel en de middelen vaststelt voor de verwerking. Om te bepalen wie verantwoordelijk is voor een verwerking is het antwoord op de onderstaande vraag doorslaggevend:
Waarom vindt deze verwerking plaats en wie heeft het initiatief daartoe genomen?
Wanneer u degene bent die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit plaatsvindt (met welke middelen), dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke. Voorbeelden van verschillende soorten verwerkersverantwoordelijken kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.

Wanneer ben ik een verwerker?

Wanneer een partij ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat u aan diens rechtstreekse gezag onderworpen bent, dan is deze partij een verwerker. De verwerking van de persoonsgegevens is de primaire opdracht. Hiermee wordt bedoeld dat de dienstverlening gericht moet zijn op het verwerken van persoonsgegevens voor de verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet de primaire opdracht is, maar een afgeleiden van een andere vorm van dienstverlening, dan is de partij zelf de verwerkersverantwoordelijke voor de verwerking. Voorbeelden van verschillende soorten verwerkers kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.

Bekijk meer gerelateerde FAQ