Digitale Agenda 2020 (DA2020) / Samen Organiseren

Transparant en efficiënt werken. Standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig; wat samen kan ook samen doen. Dat is de ambitie van de Digitale Agenda 2020. De wijze waarop mensen en organisaties met elkaar omgaan is door de ontwikkelingen in informatietechnologie ingrijpend veranderd. Zowel communicatie als transacties verlopen steeds vaker digitaal. Daarnaast is informatie bijna overal snel en moeiteloos op te roepen. Door deze ontwikkelingen verandert ook de verwachting van burgers en ondernemers ten aanzien van gemeentelijke (digitale) dienstverlening. Gemeenten willen hun dienstverlening op een hedendaagse manier uitvoeren. Dit vraagt om een koerswending waarbij gebruik wordt gemaakt van de vele mogelijkheden die data, informatie en nieuwe technologieën bieden. De IBD adviseert VNG, KING en gemeenten bij informatiebeveiliging, die vormt een belangrijke randvoorwaarde bij de uitvoering en ontwikkeling van de Digitale Agenda 2020.

Lees meer op de website van KING

DA2020: govroam

govroam ondersteunt samenwerking tussen overheidsorganisaties door een slimme oplossing te bieden voor het delen van internettoegang. Het is een authenticatie- en autorisatie-oplossing die gebruik maakt van bestaande toegangsnetwerken (zoals WiFi). Het biedt medewerkers toegang tot internet in de eigen organisatie én bij alle andere deelnemende overheidsorganisaties. Na één keer inloggen, kan een medewerker overal online. De IBD staat de projectorganisatie bij met advies over informatiebeveiliging.

Lees meer over govroam

DA2020: Uniforme ICT-Inkoopvoorwaarden

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni 2015 is als onderdeel van de Digitale Agenda 2020 besloten om te komen tot ICT inkoopvoorwaarden die door alle gemeenten gebruikt kunnen worden. Passende ICT-inkoopvoorwaarden zijn voor gemeenten een belangrijke randvoorwaarde bij het verbeteren en vernieuwen van de digitale informatievoorziening. Dit sluit aan bij de ambitie van de Digitale Agenda 2020 om te werken als één overheid en het opdrachtgeverschap te professionaliseren. Op basis van dit besluit is de GIBIT opgesteld: Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT. De IBD adviseert VNG en KING over de informatiebeveiligingscomponenten in de voorwaarden.

Lees meer op de website van KING

DA2020: Pilotstarter Persoonlijk digitaal domein: de burger centraal

Gemeente Boxtel is gestart met de pilot van het Qiy Afsprakenstelsel dat ontwikkeld is door de Qiy Foundation. Inmiddels kunnen via de Pilotstarter van KING meerdere gemeenten meedoen met de pilot. Burgers bepalen met Qiy zelf wie hun persoonsgegevens die de gemeente heeft in mag zien. De IBD adviseert KING en de deelnemende gemeenten over de informatiebeveiligingscomponenten van het project in relatie tot de BIG.

Lees meer op de website van de Pilotstarter

DA2020: Pilots innovatief standaardiseren: Digitale Verhuisservice

Met een landelijke verhuisvoorziening via MijnOverheid.nl is het straks voor iedereen mogelijk een verhuizing door te geven zonder tussenkomst van de gemeente. Daarnaast wordt een verhuizing altijd op uniforme wijze gemeld aan gemeenten. De verhuisservice sluit aan op de gemeentelijke behandelsystemen. Uitwisseling met de verhuisservice gebeurt op basis van beschikbare standaarden, zaak- en documentservices en gestandaardiseerde webformulieren. De verhuisservice is één van de speerpunten in de visie ‘Overheidsbrede dienstverlening 2020’ van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP). De IBD adviseert KING over de informatiebeveiligingsaspecten van de voorziening.

Lees meer op de website van KING